Tag Archives: Chớ Nghe!–Giê-rê-mi 27:6-15

Chớ Nghe!–Giê-rê-mi 27:6-15

Ngày 19 Chớ Nghe! Giê-rê-mi 27:6-15 27:6 Bây giờ, ta đã phó mọi đất nầy trong tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đầy tớ ta; ta cũng ban những thú vật ngoài đồng cho người đặng giúp việc người nữa. 27:7 Mọi nước sẽ phải phục người, con người, cháu người, cho …

Read More »