Tag Archives: Chớ Nương Cậy Sự Thông Sáng Mình–I Sử-ký 17:1-4

Chớ Nương Cậy Sự Thông Sáng Mình–I Sử-ký 17:1-4

Chớ Nương Cậy Sự Thông Sáng Mình I Sử-ký 17:1-4 17:1 Khi Đa-vít ở trong nhà mình, bèn nói với tiên tri Na-than rằng: Nầy ta ở trong nhà bằng gỗ bá hương, còn hòm giao ước của Đức Giê-hô-va ở dưới những bức màn. 17:2 Na-than tâu với Đa-vít …

Read More »