Tag Archives: Chớ Phân Rẽ Nhau Ra

Chớ Phân Rẽ Nhau Ra

Chớ Phân Rẽ Nhau Ra I Cô-rinh-tô 1:10-11 “Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận,thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em” (II …

Read More »