Tag Archives: Chớ Sợ Hãi–Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:16-21

Chớ Sợ Hãi–Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:16-21

Chớ Sợ Hãi Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:16-21 7:16 Vậy, phải diệt các dân tộc mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi phó cho ngươi, mắt ngươi chớ đoái thương chúng nó, và đừng hầu việc các thần họ; vì ấy sẽ là một cái bẫy cho ngươi. 7:17 Nếu ngươi nói …

Read More »