Tag Archives: Chọn Đường Công Bình–Châm-ngôn 4:10-19

Chọn Đường Công Bình–Châm-ngôn 4:10-19

Chọn Đường Công Bình Châm-ngôn 4:10-19 4:10 Hỡi con, hãy nghe và tiếp nhận các lời ta; Thì năm tháng của đời con sẽ được thêm nhiều lên. 4:11 Ta đã dạy dỗ con đường khôn ngoan, Dẫn con đi trong các lối ngay thẳng. 4:12 Khi con đi, bước …

Read More »