Tag Archives: Chọn Hướng Đi Cho Đời Mình–Châm-ngôn 3:5-6

Chọn Hướng Đi Cho Đời Mình–Châm-ngôn 3:5-6

Chọn Hướng Đi Cho Đời Mình Châm-ngôn 3:5-6 3:5 Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; 3:6 Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Châm-ngôn 3:5-6 Câu gốc: “Sự …

Read More »