Tag Archives: Chọn Lựa–Đa-ni-ên 1:3-16

Chọn Lựa–Đa-ni-ên 1:3-16

Chọn Lựa Đa-ni-ên 1:3-16 1:3 Vua truyền cho Át-bê-na, là người làm đầu các hoạn quan mình, lấy trong con cái Y-sơ-ra-ên, trong dòng vua, và trong hàng quan sang, mà đem đến 1:4 mấy kẻ trai trẻ không có tật nguyền, mặt mày xinh tốt, tập mọi sự khôn …

Read More »