Tag Archives: Chọn Một Lối Thoát –Gióp 36:16-25

Chọn Một Lối Thoát –Gióp 36:16-25

Chọn Một Lối Thoát Gióp 36:16-25 36:16 Ngài cũng chắc đã muốn dụ ông khỏi hoạn nạn, Đặt ông nơi khoảng khoát, chẳng còn sự cực lòng; Còn các món ăn dọn nơi bàn ông, tất đều được đầy mỡ béo. 36:17 Nhưng ông đầy dẫy sự nghị luận của …

Read More »