Tag Archives: Chọn Người Lãnh Đạo–Nê-hê-mi 7:1-4

Chọn Người Lãnh Đạo–Nê-hê-mi 7:1-4

Chọn Người Lãnh Đạo Nê-hê-mi 7:1-4 “Tôi giao phó việc cai trị Giê-ru-sa-lem cho Ha-na-ni, em tôi, và cho Ha-na-nia, quan tể cung; vì là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều kẻ khác” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Sau công việc xây cất …

Read More »