Tag Archives: Chọn Sự Sống Hay Sự Chết–Châm-ngôn 8:32-36

Chọn Sự Sống Hay Sự Chết–Châm-ngôn 8:32-36

Chọn Sự Sống Hay Sự Chết Châm-ngôn 8:32-36 8:32 Vậy, bây giờ, các con ơi! hãy nghe ta; Ai giữ đạo ta lấy làm có phước thay. 8:33 Khá nghe lời khuyên dạy, và ở khôn ngoan, Chớ nên từ chối nó. 8:34 Người nào nghe lời ta, Hằng ngày …

Read More »