Tag Archives: Chọn Thầy Để Học Đạo–I Các Vua 13:1-24

Chọn Thầy Để Học Đạo–I Các Vua 13:1-24

Chọn Thầy Để Học Đạo I Các Vua 13:1-24 13:1 Đang khi Giê-rô-bô-am đứng gần bàn thờ, đặng xông hương, kìa, có một người của Đức Chúa Trời ở Giu-đa, vâng mạng Đức Giê-hô-va mà đến Bê-tên. 13:2 Người vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va, quở trách bàn thờ …

Read More »