Tag Archives: Chóng Quên! — Xuất Ê-díp-tô Ký 16:1-5

Chóng Quên! — Xuất Ê-díp-tô Ký 16:1-5

Chóng Quên! Xuất Ê-díp-tô Ký 16:1-5 16:1 Nhằm ngày mười lăm tháng hai, sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, cả hội chúng Y-sơ-ra-ên ở nơi Ê-lim đi đến đồng vắng Sin, nằm về giữa khoảng Ê-lim và Si-na-i. 16:2 Cả hội chúng Y-sơ-ra-ên oán trách Môi-se và A-rôn tại nơi …

Read More »