Tag Archives: Chu Toàn Trách Nhiệm –Giăng 19:25-27

Chu Toàn Trách Nhiệm –Giăng 19:25-27

Chu Toàn Trách Nhiệm Giăng 19:25-27 19:25 Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Jêsus, có mẹ Ngài đứng đó, với chị mẹ Ngài là Ma-ri vợ Cơ-lê-ô-ba, và Ma-ri Ma-đơ-len nữa. 19:26 Đức Chúa Jêsus thấy mẹ mình, và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người, …

Read More »