Tag Archives: Chúa Ban Các Vật Tốt

Chúa Ban Các Vật Tốt

Chúa Ban Các Vật Tốt “Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?” – Ma-thi-ơ 7:11 Sách Ma-thi-ơ nhấn mạnh rằng …

Read More »

Chúa Ban Các Vật Tốt

Chúa Ban Các Vật Tốt “Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?” – Ma-thi-ơ 7:11 Sách Ma-thi-ơ nhấn mạnh rằng …

Read More »