Tag Archives: Chúa Bảo Hộ Dân Ngài

Chúa Bảo Hộ Dân Ngài

Thi-thiên 125:1-5 “Những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va khác nào núi Si-ôn không rúng động, hằng còn đến đời đời” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va bảo hộ những người nào? Những người đi theo đường cong quẹo thì sao? Người được Chúa bảo hộ nhận được …

Read More »