Tag Archives: Chúa Biết

Chúa Biết, Thấy, Và Thử Xem Lòng Tôi–Giê-rê-mi 12:1-4

Chúa Biết, Thấy, Và Thử Xem Lòng Tôi Giê-rê-mi 12:1-4   Câu gốc: “Ngài biết tôi, thấy tôi, thử xem lòng tôi đối với Ngài thể nào. Xin kéo những người ấy như con chiên bị dắt đến chỗ giết, biệt riêng họ ra cho ngày đánh giết!” (câu 3). …

Read More »