Tag Archives: Chúa Chậm Trễ Chăng?

Chúa Chậm Trễ Chăng?

  Chúa Chậm Trễ Chăng? Gióp 7:17-21 “Đức Giê-hô-va vốn chậm nóng giận và đầy ơn; hay xá điều gian ác và tội lỗi” (Dân Số Ký 14:18 BTT). “Đức Giê-hô-va chậm nóng giận, và đầy lòng thương xót, tha thứ tội lỗi và sự phản nghịch” (Dân Số Ký …

Read More »