Tag Archives: Chúa Chết Để Tôi Được Sống–II Cô-rinh-tô 5:14-15

Chúa Chết Để Tôi Được Sống–II Cô-rinh-tô 5:14-15

Chúa Chết Để Tôi Được Sống II Cô-rinh-tô 5:14-15 “Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những người còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết …

Read More »