Tag Archives: Chúa Công Chính

Chúa Công Chính

Chúa Công Chính Ê-xơ-ra 9:8-15 “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên ôi! Chúa vốn là công bình; còn chúng tôi, chỉ một số ít người được thoát khỏi, như đã thấy ngày nay: này chúng tôi ở trước mặt Chúa, mắc tội lỗi nhiều; nhân đó, chẳng ai có …

Read More »