Tag Archives: Chúa Cứu Người Tin

Chúa Cứu Người Tin

  Chúa Cứu Người Tin Giăng 3:16-21 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Câu hỏi suy ngẫm: Tình yêu của Đức …

Read More »