Tag Archives: Chúa Đã Nghe– Xuất Ê-díp-tô Ký 16:6-12

Chúa Đã Nghe– Xuất Ê-díp-tô Ký 16:6-12

Chúa Đã Nghe Xuất Ê-díp-tô Ký 16:6-12 16:6 Môi-se và A-rôn bèn nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Chiều nay các ngươi sẽ nhận biết rằng ấy là Đức Giê-hô-va đã rút các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, 16:7 và sáng mai sẽ thấy sự vinh quang của Đức Giê-hô-va, vì …

Read More »