Tag Archives: Chúa Dẫn Đường — Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-22

Chúa Dẫn Đường– Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-22

Chúa Dẫn Đường Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-22 13:17 Vả, khi Pha-ra-ôn tha dân Y-sơ-ra-ên đi, Đức Chúa Trời không dẫn dân ấy đi theo đường về xứ Phi-li-tin, là đường gần hơn hết, vì Ngài nói rằng: E khi dân thấy trận mạc, dời lòng trở về xứ Ê-díp-tô chăng. …

Read More »

Chúa Dẫn Đường — Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-22

Chúa Dẫn Đường Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-22 13:17 Vả, khi Pha-ra-ôn tha dân Y-sơ-ra-ên đi, Đức Chúa Trời không dẫn dân ấy đi theo đường về xứ Phi-li-tin, là đường gần hơn hết, vì Ngài nói rằng: E khi dân thấy trận mạc, dời lòng trở về xứ Ê-díp-tô chăng. …

Read More »