Tag Archives: Chúa Giê-xu Chịu Báp-tem–Ma-thi-ơ 3:13-15

Chúa Giê-xu Chịu Báp-tem–Ma-thi-ơ 3:13-15

Chúa Giê-xu Chịu Báp-tem Ma-thi-ơ 3:13-15 3:13 Khi ấy, Đức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp-tem. 3:14 Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-tem, mà Ngài lại trở đến cùng tôi …

Read More »