Tag Archives: Chúa Giê-xu Là Ai ?

Chúa Giê-xu Là Ai

Ngày 16 Chúa Giê-xu Là Ai Ma-thi-ơ 8:14-17 8:14 Đoạn, Đức Chúa Jêsus vào nhà Phi-e-rơ, thấy bà gia người nằm trên giường, đau rét. 8:15 Ngài bèn rờ tay người bịnh, rét liền mất đi; rồi người đứng dậy giúp việc hầu Ngài. 8:16 Đến chiều, người ta đem …

Read More »

 Chúa Giê-xu Là Ai ?

 Chúa Giê-xu Là Ai ? Ngài là Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Ngài đã là Chúa từ trước khi thế gian được tạo nên.. Nhưng để trả giá cho tội lỗi chúng ta, Ngài đã phải bước đi trên đất như một con người và gánh …

Read More »

Chúa Giê-xu Là Ai ?

Chúa Giê-xu Là Ai ? By Hoithanhhanoi.com Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời, được sai đến để sống một cuộc đời vô tội trên trần gian và chết trên Thập tự, chịu thay hình phạt cho tội lỗi chúng ta. Sự chết của Ngài đã mở đường cho …

Read More »