Tag Archives: Chúa Giê-xu Muốn Nói Gì Khi Ngài Phán “Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần”? Đăng bởi

Chúa Giê-xu Muốn Nói Gì Khi Ngài Phán “Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần”? Đăng bởi

Chúa Giê-xu Muốn Nói Gì Khi Ngài Phán “Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần”? Đăng bởi ChristianToday  – 04/11/2020 948 “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước …

Read More »