Tag Archives: Chúa Giê-xu Thật Đã Sống Lại–I Cô-rinh-tô 15:3-8

Chúa Giê-xu Thật Đã Sống Lại–I Cô-rinh-tô 15:3-8

Ngày 24 Chúa Giê-xu Thật Đã Sống Lại I Cô-rinh-tô 15:3-8 15:3 Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; 15:4 Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ …

Read More »