Tag Archives: Chúa Jesus chịu chết vào ngày Thứ Tư hay Thứ Sáu?

Chúa Jesus chịu chết vào ngày Thứ Tư hay Thứ Sáu?

Chúa Jesus chịu chết vào ngày Thứ Tư hay Thứ Sáu? Trần Đình Tâm 1. Ngày Thứ Tư hay Thứ Sáu? Hàng năm, các Cơ-đốc nhân trên toàn thế giới kỷ niệm Chúa Jesus chịu thương khó và chết vào ngày Thứ Sáu và sống lại vào ngày Chủ Nhật. …

Read More »

Chúa Jesus chịu chết vào ngày Thứ Tư hay Thứ Sáu?

Chúa Jesus chịu chết vào ngày Thứ Tư hay Thứ Sáu? Trần Đình Tâm 1. Ngày Thứ Tư hay Thứ Sáu? Hàng năm, các Cơ-đốc nhân trên toàn thế giới kỷ niệm Chúa Jesus chịu thương khó và chết vào ngày Thứ Sáu và sống lại vào ngày Chủ Nhật. …

Read More »

Chúa Jesus chịu chết vào ngày Thứ Tư hay Thứ Sáu?

Chúa Jesus chịu chết vào ngày Thứ Tư hay Thứ Sáu? Trần Đình Tâm   1. Ngày Thứ Tư hay Thứ Sáu? Hàng năm, các Cơ-đốc nhân trên toàn thế giới kỷ niệm Chúa Jesus chịu thương khó và chết vào ngày Thứ Sáu và sống lại vào ngày Chủ …

Read More »

Chúa Jesus chịu chết vào ngày Thứ Tư hay Thứ Sáu?

Chúa Jesus chịu chết vào ngày Thứ Tư hay Thứ Sáu? Trần Đình Tâm   1. Ngày Thứ Tư hay Thứ Sáu? Hàng năm, các Cơ-đốc nhân trên toàn thế giới kỷ niệm Chúa Jesus chịu thương khó và chết vào ngày Thứ Sáu và sống lại vào ngày Chủ …

Read More »

Chúa Jesus chịu chết vào ngày Thứ Tư hay Thứ Sáu?

Chúa Jesus chịu chết vào ngày Thứ Tư hay Thứ Sáu? Trần Đình Tâm   1. Ngày Thứ Tư hay Thứ Sáu? Hàng năm, các Cơ-đốc nhân trên toàn thế giới kỷ niệm Chúa Jesus chịu thương khó và chết vào ngày Thứ Sáu và sống lại vào ngày Chủ …

Read More »

Chúa Jesus chịu chết vào ngày Thứ Tư hay Thứ Sáu?

Chúa Jesus chịu chết vào ngày Thứ Tư hay Thứ Sáu? Trần Đình Tâm   1. Ngày Thứ Tư hay Thứ Sáu? Hàng năm, các Cơ-đốc nhân trên toàn thế giới kỷ niệm Chúa Jesus chịu thương khó và chết vào ngày Thứ Sáu và sống lại vào ngày Chủ …

Read More »