Tag Archives: Chúa Jesus viết gì trên mặt đất?

  Chúa Jesus viết gì trên mặt đất?

  Chúa Jesus viết gì trên mặt đất? Giăng 8:1-8: 1 Đức Chúa Jêsus lên trên núi ô-li-ve. 2 Nhưng đến tảng sáng, Ngài trở lại đền thờ; cả dân sự đều đến cùng Ngài, Ngài bèn ngồi dạy dỗ họ. 3 Bấy giờ, các thầy thông giáo và các người Pha-ri-si dẫn lại cho Ngài …

Read More »

Chúa Jesus viết gì trên mặt đất?

Chúa Jesus viết gì trên mặt đất? Giăng 8:1-8: 1 Đức Chúa Jêsus lên trên núi ô-li-ve. 2 Nhưng đến tảng sáng, Ngài trở lại đền thờ; cả dân sự đều đến cùng Ngài, Ngài bèn ngồi dạy dỗ họ. 3 Bấy giờ, các thầy thông giáo và các người Pha-ri-si dẫn lại cho Ngài …

Read More »

 Chúa Jesus viết gì trên mặt đất?

 Chúa Jesus viết gì trên mặt đất? Giăng 8:1-8: 1 Đức Chúa Jêsus lên trên núi ô-li-ve. 2 Nhưng đến tảng sáng, Ngài trở lại đền thờ; cả dân sự đều đến cùng Ngài, Ngài bèn ngồi dạy dỗ họ. 3 Bấy giờ, các thầy thông giáo và các người Pha-ri-si dẫn lại cho Ngài …

Read More »

  Chúa Jesus viết gì trên mặt đất?

    Chúa Jesus viết gì trên mặt đất? Giăng 8:1-8: 1 Đức Chúa Jêsus lên trên núi ô-li-ve. 2 Nhưng đến tảng sáng, Ngài trở lại đền thờ; cả dân sự đều đến cùng Ngài, Ngài bèn ngồi dạy dỗ họ. 3 Bấy giờ, các thầy thông giáo và các người Pha-ri-si dẫn lại cho …

Read More »