Tag Archives: Chúa Không Quên

Chúa Không Quên

Chúa Không Quên Công-vụ Các Sứ-đồ 9:36-42 9:36 Tại thành Giốp-bê, trong đám môn đồ, có một người đàn bà tên là Ta-bi-tha, nghĩa là Đô-ca; người làm nhiều việc lành và hay bố thí. 9:37 Trong lúc đó, người đau và chết. Người ta tắm rửa xác người, rồi …

Read More »