Tag Archives: chữa lành bằng năng quyền giống như Chúa Giê-xu hay không?

Những người chữa bệnh bằng đức tin có thật hay không? Liệu người chữa bệnh bằng đức tin, chữa lành bằng năng quyền giống như Chúa Giê-xu hay không?

CÂU HỎI Những người chữa bệnh bằng đức tin có thật hay không? Liệu người chữa bệnh bằng đức tin, chữa lành bằng năng quyền giống như Chúa Giê-xu hay không? TRẢ LỜI Không thể nghi ngờ rằng, Đức Chúa Trời có quyền năng để chữa lành cho bất kỳ …

Read More »