Tag Archives: Chúa Nhận Định Thế Nào?

Chúa Nhận Định Thế Nào?

II Các Vua 23:31-36 “Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, theo trọn gương của các tổ phụ mình đã làm” (câu 32, 37). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi Vua Giô-si-a tử trận, hai vua nào nối ngôi kế tiếp? Hai vua này có những đặc điểm gì …

Read More »