Tag Archives: Chúa Sử Dụng Những Nan Đề Trở Thành Điều Tốt

Chúa Sử Dụng Những Nan Đề Trở Thành Điều Tốt

Chúa Sử Dụng Những Nan Đề Trở Thành Điều Tốt “Hãy vui mừng về việc này, mặc dù hiện nay anh chị em phải chịu khổ vì bị thử thách trong ít lâu. Mục đích là để chứng tỏ sự tinh ròng của đức tin anh chị em như vàng, …

Read More »