Tag Archives: Chúa Thay Đổi Ý Định–Giê-rê-mi 18:5-11

Chúa Thay Đổi Ý Định–Giê-rê-mi 18:5-11

Chúa Thay Đổi Ý Định Giê-rê-mi 18:5-11 18:5 Bấy giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: 18:6 Đức Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta đối với các ngươi há chẳng làm được như người thợ gốm hay sao? Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, đất sét ở trong tay thợ gốm …

Read More »