Tag Archives: Chúa Trả Lời Cho Sứ Đồ Thô-ma–Giăng 14:1-7

Chúa Trả Lời Cho Sứ Đồ Thô-ma–Giăng 14:1-7

Chúa Trả Lời Cho Sứ Đồ Thô-ma Giăng 14:1-7 “Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha. Ví bằng các ngươi biết Ta, thì cũng biết Cha Ta; và từ bây giờ các …

Read More »