Tag Archives: Chúa Vĩ Đại–Phục-truyền Luật-lệ Ký 3:1-11

Chúa Vĩ Đại–Phục-truyền Luật-lệ Ký 3:1-11

Chúa Vĩ Đại Phục-truyền Luật-lệ Ký 3:1-11 3:1 Bấy giờ, chúng ta trở lại bắt đường Ba-san đi lên. Óc, vua Ba-san, và cả dân sự người ra đón chúng ta, đặng giao chiến tại Ếch-rê-i. 3:2 Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Ngươi chớ sợ, vì ta đã phó …

Read More »