Tag Archives: Chuẩn Bị Hết Lòng–I Sử-ký 23:1-5

Chuẩn Bị Hết Lòng–I Sử-ký 23:1-5

Chuẩn Bị Hết Lòng I Sử-ký 23:1-5 23:1 Đa-vít đã già, cao tuổi, bèn lập Sa-lô-môn, con trai mình, làm vua Y-sơ-ra-ên. 23:2 Người nhóm các quan trưởng Y-sơ-ra-ên, cùng những thầy tế lễ, và người Lê-vi. 23:3 Người ta lấy số người Lê-vi từ ba mươi tuổi trở lên, …

Read More »