Tag Archives: Chuẩn Bị Nghênh Đón Chúa — Xuất Ê-díp-tô Ký 19:7-15

Chuẩn Bị Nghênh Đón Chúa — Xuất Ê-díp-tô Ký 19:7-15

Chuẩn Bị Nghênh Đón Chúa Xuất Ê-díp-tô Ký 19:7-15 19:7 Môi-se đến đòi các trưởng lão trong dân sự, thuật cùng họ mọi lời Đức Giê-hô-va đã dặn mình nói lại. 19:8 Cả dân sự đồng thinh đáp rằng: Chúng tôi xin làm mọi việc Đức Giê-hô-va đã phán dặn. …

Read More »