Tag Archives: Chúc Tụng Đấng Giải Cứu–Giê-rê-mi 20:10-18

Chúc Tụng Đấng Giải Cứu–Giê-rê-mi 20:10-18

Chúc Tụng Đấng Giải Cứu Giê-rê-mi 20:10-18 20:10 Tôi có nghe những lời chế nhạo của nhiều người, kinh hãi mọi bề. Những bạn hữu thiết nghĩa của tôi trông cho tôi vấp ngã, đều nói rằng: Hãy cáo nó, và chúng ta cũng sẽ cáo nó; có lẽ nó …

Read More »