Tag Archives: Chung Một Thánh Linh–I Cô-rinh-tô 12:12-13

Chung Một Thánh Linh–I Cô-rinh-tô 12:12-13

Chung Một Thánh Linh I Cô-rinh-tô 12:12-13 12:12 Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy. 12:13 Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, …

Read More »