Tag Archives: Chứng Nhân Vui Mừng–Thi-thiên 126:1-6

Chứng Nhân Vui Mừng–Thi-thiên 126:1-6

Chứng Nhân Vui Mừng Thi-thiên 126:1-6 126:1 Khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu tù của Si-ôn về, Thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm bao. 126:2 Bấy giờ miệng chúng tôi đầy sự vui-cười, Lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ. Trong các dân ngoại người ta nói …

Read More »