Tag Archives: Chúng ta chọn Chúa hay Chúa chọn chúng ta?

Chúng ta chọn Chúa hay Chúa chọn chúng ta?

   Chúng ta chọn Chúa hay Chúa chọn chúng ta?   Giăng 15:16: “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập các ngươi.” Câu hỏi: Trong sự cứu rỗi, chúng ta chọn Chúa để được cứu hay Chúa chọn chúng ta để chúng ta …

Read More »

Chúng ta chọn Chúa hay Chúa chọn chúng ta?  

 Chúng ta chọn Chúa hay Chúa chọn chúng ta?   Giăng 15:16: “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập các ngươi.” Câu hỏi: Trong sự cứu rỗi, chúng ta chọn Chúa để được cứu hay Chúa chọn chúng ta để chúng ta …

Read More »

Chúng ta chọn Chúa hay Chúa chọn chúng ta?

   Chúng ta chọn Chúa hay Chúa chọn chúng ta?   Giăng 15:16: “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập các ngươi.” Câu hỏi: Trong sự cứu rỗi, chúng ta chọn Chúa để được cứu hay Chúa chọn chúng ta để chúng ta …

Read More »

Chúng ta chọn Chúa hay Chúa chọn chúng ta?

 Chúng ta chọn Chúa hay Chúa chọn chúng ta?   Giăng 15:16: “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập các ngươi.” Câu hỏi: Trong sự cứu rỗi, chúng ta chọn Chúa để được cứu hay Chúa chọn chúng ta để chúng ta …

Read More »

Chúng ta chọn Chúa hay Chúa chọn chúng ta?

    Chúng ta chọn Chúa hay Chúa chọn chúng ta?   Giăng 15:16: “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập các ngươi.” Câu hỏi: Trong sự cứu rỗi, chúng ta chọn Chúa để được cứu hay Chúa chọn chúng ta để …

Read More »