Tag Archives: Chúng ta được tái sanh vào thời điểm nào?

Chúng ta được tái sanh vào thời điểm nào?

Chúng ta được tái sanh vào thời điểm nào? Trần Đình Tâm   Lẽ đạo về sự tái sinh rất quan trọng, vì Chúa Jêsus đã tuyên bố: “Nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:3) Tái sinh hay sinh lại lần thứ hai (born again)là …

Read More »

Chúng ta được tái sanh vào thời điểm nào?

Chúng ta được tái sanh vào thời điểm nào? Trần Đình Tâm   Lẽ đạo về sự tái sinh rất quan trọng, vì Chúa Jêsus đã tuyên bố: “Nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:3) Tái sinh hay sinh lại lần thứ hai (born again)là …

Read More »

Chúng ta được tái sanh vào thời điểm nào?

Chúng ta được tái sanh vào thời điểm nào? Trần Đình Tâm   Lẽ đạo về sự tái sinh rất quan trọng, vì Chúa Jêsus đã tuyên bố: “Nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:3) Tái sinh hay sinh lại lần thứ hai (born again)là …

Read More »

Chúng ta được tái sanh vào thời điểm nào?

Chúng ta được tái sanh vào thời điểm nào? Trần Đình Tâm   Lẽ đạo về sự tái sinh rất quan trọng, vì Chúa Jêsus đã tuyên bố: “Nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:3) Tái sinh hay sinh lại lần thứ hai (born again)là …

Read More »

Chúng ta được tái sanh vào thời điểm nào?

Chúng ta được tái sanh vào thời điểm nào? Trần Đình Tâm   Lẽ đạo về sự tái sinh rất quan trọng, vì Chúa Jêsus đã tuyên bố: “Nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:3) Tái sinh hay sinh lại lần thứ hai (born again)là …

Read More »

Chúng ta được tái sanh vào thời điểm nào?

Chúng ta được tái sanh vào thời điểm nào? Trần Đình Tâm   Lẽ đạo về sự tái sinh rất quan trọng, vì Chúa Jêsus đã tuyên bố: “Nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:3) Tái sinh hay sinh lại lần thứ hai (born again)là …

Read More »