Tag Archives: Chúng Tôi Sẽ Đi Đâu? — Giê-rê-mi 15:1-6

Chúng Tôi Sẽ Đi Đâu? — Giê-rê-mi 15:1-6

Chúng Tôi Sẽ Đi Đâu? Giê-rê-mi 15:1-6 15:1 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng tôi rằng: Dầu Môi-se và Sa-mu-ên đứng trước mặt ta, nhưng lòng ta cũng chẳng hướng về dân nầy. Hãy đuổi chúng nó khỏi trước mắt ta, cho chúng nó đi ra. 15:2 Sẽ xảy ra khi …

Read More »