Tag Archives: Chúng Tôi Trông Đợi Ngài! — Giê-rê-mi 14:19-22

Chúng Tôi Trông Đợi Ngài! — Giê-rê-mi 14:19-22

Chúng Tôi Trông Đợi Ngài! Giê-rê-mi 14:19-22 14:19 Vậy thì Ngài đã bỏ hết Giu-đa sao? Lòng Ngài đã gớm ghét Si-ôn sao? Làm sao Ngài đã đánh chúng tôi, không phương chữa lành? Đang đợi sự bình an mà chẳng có sự lành; đang trông kỳ lành bịnh, mà …

Read More »