Tag Archives: Chương Trình Đến từ Chúa –Ê-xơ-tê 1:13-21

Chương Trình Đến từ Chúa –Ê-xơ-tê 1:13-21

Chương Trình Đến từ Chúa Ê-xơ-tê 1:13-21   Câu gốc: “Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy, Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn” (Châm Ngôn 21:1). Câu hỏi suy ngẫm: Phản ứng của Vua A-suê-ru thế nào khi hay …

Read More »