Tag Archives: Chương Trình Tốt Đẹp Của Đức Chúa Trời–II Sử-ký 3:1-2

Chương Trình Tốt Đẹp Của Đức Chúa Trời–II Sử-ký 3:1-2

Ngày 25 Chương Trình Tốt Đẹp Của Đức Chúa Trời II Sử-ký 3:1-2 3:1 Sa-lô-môn khởi cất đền Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, trên núi Mô-ri-a, là nơi Đức Giê-hô-va đã hiện ra cùng Đa-vít, cha người, tại trên chỗ mà Đa-vít đã dọn, tức là trong sân đạp lúa của …

Read More »