Tag Archives: Chuyện… Cảm Ơn

Chuyện… Cảm Ơn

Chuyện… Cảm Ơn Kinh thánh: Thánh Thi 103: 2; 139: 14; I Ti-mô-thê 4: 4 (*) “Cảm ơn” là một từ khá phổ biến ở hầu hết các dân tộc trên thế gian nầy. Hầu như không có dân tộc nào mà không chú trọng đến lời cảm ơn. Từ …

Read More »