Tag Archives: CÓ BAO NHIÊU TẦNG TRỜI?

CÓ BAO NHIÊU TẦNG TRỜI?

CÓ BAO NHIÊU TẦNG TRỜI? Trần Đình Tâm Nhiều câu Kinh Thánh nói đến các tầng trời chỉ về số nhiều (heavens), tức là có nhiều hơn một tầng trời: “Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa. Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt.” (Thi …

Read More »

CÓ BAO NHIÊU TẦNG TRỜI?

CÓ BAO NHIÊU TẦNG TRỜI? Trần Đình Tâm Nhiều câu Kinh Thánh nói đến các tầng trời chỉ về số nhiều (heavens), tức là có nhiều hơn một tầng trời: “Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa. Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt.” (Thi …

Read More »

CÓ BAO NHIÊU TẦNG TRỜI?

CÓ BAO NHIÊU TẦNG TRỜI? Trần Đình Tâm   Nhiều câu Kinh Thánh nói đến các tầng trời chỉ về số nhiều (heavens), tức là có nhiều hơn một tầng trời: “Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa. Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã …

Read More »

CÓ BAO NHIÊU TẦNG TRỜI?

CÓ BAO NHIÊU TẦNG TRỜI? Trần Đình Tâm Nhiều câu Kinh Thánh nói đến các tầng trời chỉ về số nhiều (heavens), tức là có nhiều hơn một tầng trời: “Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa. Mặt trăng và các ngôi sao …

Read More »

CÓ BAO NHIÊU TẦNG TRỜI?

CÓ BAO NHIÊU TẦNG TRỜI? Trần Đình Tâm   Nhiều câu Kinh Thánh nói đến các tầng trời chỉ về số nhiều (heavens), tức là có nhiều hơn một tầng trời: “Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa. Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã …

Read More »