Tag Archives: CÓ BAO NHIÊU VUA HÊ-RỐT ĐƯỢC KỂ TRONG TÂN ƯỚC?

 CÓ BAO NHIÊU VUA HÊ-RỐT ĐƯỢC KỂ TRONG TÂN ƯỚC?

     CÓ BAO NHIÊU VUA HÊ-RỐT ĐƯỢC KỂ TRONG TÂN ƯỚC? Câu hỏi: Có bao nhiêu vị vua Hê-rốt được nói đến trong Kinh Thánh? Giải đáp: Có 6 vị vua Hê-rốt khác nhau nhưng cùng gia tộc được Tân Ước nói đến: 1. Hê-rốt Đại đế (Herod the Great). …

Read More »

CÓ BAO NHIÊU VUA HÊ-RỐT ĐƯỢC KỂ TRONG TÂN ƯỚC?

  CÓ BAO NHIÊU VUA HÊ-RỐT ĐƯỢC KỂ TRONG TÂN ƯỚC? Câu hỏi: Có bao nhiêu vị vua Hê-rốt được nói đến trong Kinh Thánh? Giải đáp: Có 6 vị vua Hê-rốt khác nhau nhưng cùng gia tộc được Tân Ước nói đến: 1. Hê-rốt Đại đế (Herod the Great). – …

Read More »

CÓ BAO NHIÊU VUA HÊ-RỐT ĐƯỢC KỂ TRONG TÂN ƯỚC?

 CÓ BAO NHIÊU VUA HÊ-RỐT ĐƯỢC KỂ TRONG TÂN ƯỚC? Câu hỏi: Có bao nhiêu vị vua Hê-rốt được nói đến trong Kinh Thánh? Giải đáp: Có 6 vị vua Hê-rốt khác nhau nhưng cùng gia tộc được Tân Ước nói đến: 1. Hê-rốt Đại đế (Herod the Great). – …

Read More »

CÓ BAO NHIÊU VUA HÊ-RỐT ĐƯỢC KỂ TRONG TÂN ƯỚC?

  CÓ BAO NHIÊU VUA HÊ-RỐT ĐƯỢC KỂ TRONG TÂN ƯỚC?   Câu hỏi: Có bao nhiêu vị vua Hê-rốt được nói đến trong Kinh Thánh? Giải đáp: Có 6 vị vua Hê-rốt khác nhau nhưng cùng gia tộc được Tân Ước nói đến: 1. Hê-rốt Đại đế (Herod the Great). …

Read More »

CÓ BAO NHIÊU VUA HÊ-RỐT ĐƯỢC KỂ TRONG TÂN ƯỚC?

CÓ BAO NHIÊU VUA HÊ-RỐT ĐƯỢC KỂ TRONG TÂN ƯỚC?   Câu hỏi: Có bao nhiêu vị vua Hê-rốt được nói đến trong Kinh Thánh? Giải đáp: Có 6 vị vua Hê-rốt khác nhau nhưng cùng gia tộc được Tân Ước nói đến: 1. Hê-rốt Đại đế (Herod the Great). …

Read More »