Tag Archives: Có Chúa Trong Mọi Khó Khăn–Giăng 6:15-21

Có Chúa Trong Mọi Khó Khăn–Giăng 6:15-21

Có Chúa Trong Mọi Khó Khăn Giăng 6:15-21 6:15 Bấy giờ Đức Chúa Jêsus biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi. 6:16 Đến chiều, môn đồ xuống nơi bờ biển, 6:17 và vào trong một chiếc thuyền, sang thẳng …

Read More »